Viken Miljøpartiet De Grønne stiftes 20. oktober 2018

Når regionsreformen trer i kraft er Miljøpartiet De Grønne klare for jobben med å gjøre Viken til et grønt foregangsfylke.

Stortinget har bestemt at Østfold, Akershus og Buskerud skal slås sammen og danne det nye fylket Viken fra 01.01.20, altså årsskiftet etter det kommende fylkestingsvalget. 2018 er dermed de siste året for fylkeslagene til MDG i Buskerud, Akershus og Østfold. Ett år før fylkene formelt slås sammen slår vi sammen våre lag og danner et felles fylkeslag: Viken Miljøpartiet De Grønne.

Prosessen vår:

  • Stiftelsesmøtet er 20. Oktober. Da blir det valgt et interimstyre for Viken MDG. Dette virker frem til første ordinære årsmøte 9. februar 2019.
  • Umiddelbart etter stiftelsesmøtet, altså samme dag, tid og sted, avholdes nominasjonsmøtet for det kommende fylkestingsvalget, en felles liste for Viken blir valgt.
  • Valgkomité, nominasjonskomité og arbeidsprogramkomité for Viken MDG ble valgt på fylkenes respektive årsmøter i 2018. Alle de tre nåværende fylkene er representert likt.
  • Arbeidsprogrammet skal vedtas på årsmøtet 9. februar 2019, og arbeidsprogramkomiteen inviterer nå til innspill til det som skal bli det beste fylkesprogrammet for et grønt skifte noensinne!

Mer om arbeidet til komiteene, og hvordan du kan bidra med dine synspunkter, kan du lese om andre steder her på siden til Viken MDG.

Frem til interimstyret for Viken MDG blir valgt i oktober fungerer ledere og talspersoner fra de tre fylkene som en styringsgruppe for sammenslåingsprosessen. Allerede fra 1. april 2018 fikk ”Viken-fylkene” en felles fylkessekretær på fulltid som skal bistå i ulike deler av arbeidet.

MDG i alle tre fylker stemte mot etablering av Viken. Vi var ikke imot enhver regionreform, for det er mange gode grunner til å vurdere flere av dagens grenser, samt fylkeskommunens oppgaver. Vi mente likevel at det ikke er blitt gitt gode nok grunner til at sammenslåingen til Viken skal være mer rasjonell, snarere tvert i mot. Det ble heller ikke klart hvordan den nye fylkeskommunen skal kunne bidra bedre til en omlegging til et mer bærekraftig samfunn enn dagens inndeling. Når Stortinget likevel bestemte sammenslåing tar vi dette til etterretning.

Vi vil gjøre det vi kan for å få det nye fylket til å bli et best mulig sted å leve, og vi vil jobbe for at det blir et foregangsfylke for et mest mulig klima- og miljøvennlig samfunn. Det ligger an til at de nye fylkeskommunene vil få mange nye oppgaver, så det er viktig med en sterk grønn representasjon inn i dette arbeidet!